Audyt Systemu Zarządzania Jakością 9001

Cel Audytu
Celem audytu jest ocena zgodności działań realizowanych w ramach systemu zarządzania jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz do oceny ich skuteczności, a także do podejmowania ewentualnych działań korygujących oraz zapobiegawczych.
Cel audytu:

1. Uzyskanie Certyfikatu ISO/IEC 9001:2015.

2. Potwierdzenie zgodności posiadanego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO/IEC 9001:2015.

3. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością  ISO/IEC 9001:2015.

4. Opracowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnej z:

 • Normą PN ISO/IEC 9001:2015,
 • Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
 • Rozporządzeniem UE dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z powyższą normą uwzględniane są polityki i procedury wewnętrzne, standardy międzynarodowe, przepisy prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego.
Wynikiem audytu jest raport poaudytowy zawierający:
 • ocenę poziomu zgodności z normą ISO/IEC 9001:2015,
 • ocenę poziomu zarządzania jakością,
 • zidentyfikowane niezgodności z normą ISO/IEC 9001:2015,
 • określenie możliwych przyczyny niezgodności,
 • ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności,
 • wskazanie potrzebnych działań korygujących,
 • wytyczne i zalecenia służące dostosowaniu do normy ISO/IEC 9001:2015 oraz poprawieniu Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres i program audytu:

Audyt oparty na wytycznych normy ISO/IEC 9001:2015 obejmuje, m. in.:

 • analizę polityki zarządzania jakością oraz wynikających z niej procedur i zarządzeń,
 • analizę zarządzania jakością,
 • zarządzanie aktywami,
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • zarządzanie systemami i sieciami,
 • kontrolę dostępu,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,
 • zarządzanie incydentami związanymi z zarządzaniem jakością.

Kryteria audytu

Aktualne wydania dokumentów odniesienia stosowanych przez zespół audytorów:

 • ISO/IEC 17799:2007,
 • ISO/IEC 27000:2017,
 • ISO/IEC 27002:2017,
 • ISO/IEC 27001:2017,
 • ISO/IEC 27037:2016,
 • ocena polityki zarządzania jakością,
  ocena instrukcji postępowania w sytuacjach związanych incydentami zarządzania jakością
  zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późn. zmianami;
  zgodność z Rozporządzeniem UE w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  zgodność z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Czas i koszt audytu

 • ustalany indywidualnie,
 • przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.
 • ofertę wraz z kosztorysem audytu przedstawiamy niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji.

Zapisy

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.

Scroll to Top