Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27037

Opis szkolenia

Wiarygodność i bezpieczeństwo dowodów cyfrowych ma kluczowe znaczenie m. in. w fazie prowadzonych postępowań przygotowawczych, przewodach sądowych, reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników. Wiarygodność i bezpieczeństwo dowodów cyfrowych jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji i firm prywatnych do dostarczania produktów instytucjom, klientom bądź świadczenia usług. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu (IGNO) identyfikacji, gromadzenia, nabywania i ochrony dowodów cyfrowych, oceny zdolności organizacji lub też firmy do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa dowodów cyfrowych. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu ISO 27037.

ISO 27037 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące (IGNO) Identyfikacji, Gromadzenia, Nabywania
i Ochrony Dowodów Cyfrowych. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych środków do „obsługi” dowodów cyfrowych. Norma ISO 27037 jest także efektywna w przypadku organizacji i firm, które realizują zadania na czyjeś zlecenie np. biegłych sądowych z zakresu informatyki. Może służyć do zapewnienia instytucji, organizacji i klientów indywidualnych, że zabezpieczone dowody cyfrowe posiadają są weryfikowalne, powtarzalne i odtwarzalne. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym
i informatycznym.

Program szkolenia
 • Norma ISO 27037:2016.
 • Kompetencje DEFR i DES.
 • Polityka identyfikacji (I) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka gromadzenia (G) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka nabywania (N) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka ochrony (O) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Łańcuch dowodowy.
 • Analiza ryzyk dotyczących „obsługi” dowodów cyfrowych zgodnie z ISO.
 • Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa.
 • Zasady wdrożenia systemu IGNO wg ISO 27037.
 • Audytowanie systemów zgodnie z ISO 27037.
 • Techniki audytowania ISO 27037.
 • Techniki prowadzenia wywiadów.
 • Raportowanie wyników audytu.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 27037:2016. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego.
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

zkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA,
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27037:2016.
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.