Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 22301

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów ISO 22301 oraz zapoznanie z system zarządzania ciągłością działania.

Program szkolenia
  • Omówienie wymagań normy ISO 22301.
  • Kompetencje oraz rola audytorów.
  • Planowanie audytów.
  • Przygotowanie do audytu.
  • Prowadzenie działań audytowych.
  • Dokumentowanie audytu.
  • Przygotowanie raportu z audytu.
  • Wdrożenie działań po audytowych.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 22301. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

zkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. A17242 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001
Informacje dodatkowe
Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 22301

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.