Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001+

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości oraz nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg wymagań ISO 27001. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu normy ISO 27001.Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia
  I cześć: Audytor wewnętrzny:

 • Omówienie źródeł prawa międzynarodowego związanego z audytorem wewnętrznym.
 • Definicja audytora wewnętrznego.
 • Omówienie funkcji audytora wewnętrznego w oparciu o prawo międzynarodowe.
 • Przedstawienie oraz omówienie zadań audytora w kontekście normy ISO /IEC 27001.
 • Audyt – terminy i definicje.
 • Podstawowe zasady audytowania.
 • Rodzaje kryteriów audytowych.
 • Kompetencje, cechy i ocena audytorów.
 • Omówienie działań związanych z audytem.
 • Przygotowanie planu audytu.
 • Techniki przeprowadzania audytu.
 • Raportowanie wszelkich niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu.
 • Sporządzenie raportu z audytu.
 • Przeprowadzenie działań poaudytowych.
 • II część: Norma ISO 27001:

 • Omówienie normy ISO 27001:2017.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia.
 • Analiza, identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie dziennika incydentów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Audytowanie systemów zgodnie z ISO 27001:2017.
 • Najlepsze standardy i techniki audytowania.
 • Kierowanie zespołem audytorów systemu ISO 27001:2017.
 • Techniki prowadzenia wywiadów.
 • Raportowanie wyników audytu.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 27001:2017. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

Koszt

zkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji ………………………………….. realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.