Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 9001

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania jakością. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania jakością.
PN-EN ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Jest to uniwersalny standard, który mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Program szkolenia
    • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
    • Wymagania normy ISO 9001:2015.
    • Omówienie metodyki przeprowadzenia audytu:

– definicja audytu,
– fazy aidytu,
– cele audytu,
– wyniki audytu.

    • Omówienie procedury związanej z audytem:

– planowanie audytu,
– przygotowanie do audytu,
– tworzenie zapisów z audytu,
– przygotowanie raportu z audytu,
– wprowadzenie działań po audytowych.

Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 9001:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

zkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 9001
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.