Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 9001+

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania jakością. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania jakością.
PN-EN ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Jest to uniwersalny standard, który mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Program szkolenia
 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
 • Wymagania normy ISO 9001:2015.
 • Omówienie metodyki przeprowadzenia audytu:
 • – definicja audytu,
  – fazy aidytu,
  – cele audytu,
  – wyniki audytu.

 • Omówienie procedury związanej z audytem:
 • – planowanie audytu,
  – przygotowanie do audytu,
  – tworzenie zapisów z audytu,
  – przygotowanie raportu z audytu,
  – wprowadzenie działań po audytowych.

Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 9001:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

zkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Szkolenie akredytowane – nr akredytacji …………………. realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 9001
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.