Audytor Wiodący ISO/IEC 22301

Opis szkolenia

Udział w niniejszym szkoleniu daje uczestnikom umiejętności i wiedzę o kierowaniu i przeprowadzaniu skutecznych audytów systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami najnowszej wersji normy ISO/IEC 22301:2015 i ISO 19011 – wytycznych dla Audytu Systemów Jakości. Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby niezależnego audytu systemu zarządzania ciągłości biznesowej i prowadzi uczestników przez cały proces audytu – od zarządzania programem audytu do składania raportów odnośnie wyników audytu. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o standardowe nauczanie w grupie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum. Uczestnicy szkolenia pozyskują również wiedzę i umiejętności dotyczące metodologii oraz praktycznego przeprowadzenia analizy BIA – Business Impact Analysis.

Program szkolenia
 • Zapoznanie z całością normy ISO/IEC 22301:2015,
 • Minimalna dokumentacja systemu ISO/IEC 22301:2015,
 • Porównanie zapisów normy do praktycznych rozwiązań i procedur,
 • Metodologia przeprowadzenia analizy BIA – Business Impact Analysis,
 • Raportowanie wyników analizy BIA,
 • Techniki prowadzenia audytu ciągłości działania,
 • Dokumentacja i dowody z audytu,
 • Skuteczna komunikacja w trakcie prowadzenia wywiadów audytowych,
 • Kierowanie audytem systemu zarządzania ciągłości działania,
 • Sposoby prowadzenia przeglądów zarządzania systemem ciągłości działania,
 • Ścieżka certyfikacyjna ISO,
 • Raportowanie wyników audytu.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 22301:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

Koszt

szkolenie e-learningowe (3 dni)  – 2200 zł netto,
szkolenie zamknięte (4 dni)  – cena ustalana indywidualnie,
szkolenie otwarte (5 dni) – 3000 zł netto.

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 22301

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.