Audytor Wiodący ISO/ICE 9001

Opis szkolenia

Udział w niniejszym szkoleniu daje uczestnikom umiejętności oraz wiedzę o kreowaniu i przeprowadzaniu audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, dokumentowania, wdrażania, audytowania i doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.
Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania audytu w oparciu o standardowe nauczanie w grupie, praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum.

.

Program szkolenia
  • Minimalna dokumentacja systemu ISO/IEC 9001:2015,
  • Porównanie zapisów normy do praktycznych rozwiązań i procedur,
  • Techniki prowadzenia audytu zarządzania jakością,
  • Dokumentacja i dowody z audytu,
  • Skuteczna komunikacja w trakcie prowadzenia wywiadów audytowych,
  • Kierowanie audytem systemu zarządzania jakością,
  • Sposoby prowadzenia przeglądów zarządzania systemem jakości,
  • Ścieżka certyfikacyjna ISO,
  • Raportowanie wyników audytu.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 9001:2015. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.


Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

szkolenie e-learningowe (3 dni) – cena ustalana indywidualnie
szkolenie zamknięte (4 dni) – cena ustalana indywidualnie,
szkolenie otwarte (5 dni) – cena ustalana indywidualnie

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 9001

Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.