Audytor Wiodący ISO/IEC 27037

Opis szkolenia

Wiarygodność  i  bezpieczeństwo dowodów  cyfrowych ma  kluczowe  znaczenie m. in w fazie prowadzonych postępowań przygotowawczych, przewodach sądowych, reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji,  zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników. Wiarygodność i bezpieczeństwo dowodów cyfrowych jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji i firm prywatnych do dostarczania produktów instytucjom, klientom bądź świadczenia usług. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu (IGNO) identyfikacji, gromadzenia, nabywania i ochrony dowodów cyfrowych, oceny zdolności organizacji lub też firmy do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa dowodów cyfrowych. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu ISO 27037.

ISO 27037 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące (IGNO) Identyfikacji, Gromadzenia, Nabywania i Ochrony Dowodów Cyfrowych. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych środków do „obsługi” dowodów cyfrowych. Norma ISO 27037 jest także efektywna w przypadku organizacji i firm, które realizują zadania na czyjeś zlecenie np. biegłych sądowych z zakresu informatyki. Może służyć do zapewnienia instytucji, organizacji i klientów indywidualnych, że zabezpieczone dowody cyfrowe posiadają są weryfikowalne, powtarzalne i odtwarzalne. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.

Program szkolenia
 • zakres normy ISO 27037:2016,
 • przygotowanie do audytu,
 • powołanie i zarządzanie zespołem audytowym,
 • wymagania formalne dla ISO 27037:2016,
 • kompetencje DEFR i DES,
 • polityka identyfikacji (I) dowodów cyfrowych,
 • polityka gromadzenia (G) dowodów cyfrowych,
 • polityka nabywania (N) dowodów cyfrowych,
 • polityka ochrony (O) dowodów cyfrowych,
 • wiarygodność, powtarzalność, odtwarzalność i zasadność,
 • łańcuch dowodowy,
 • analiza ryzyk i obsługi dowodów cyfrowych,
 • wybór sposobów oceny bezpieczeństwa,
 • zasady wdrożenia systemu IGNO wg ISO 27037,
 • techniki audytowania,
 • techniki prowadzenia wywiadów,
 • przygotowanie dokumentacji poaudytowej,
 • raportowanie wyników audytu,
 • przygotowanie do akredytacji.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27037:2016. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego.  W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

Oferta

szkolenie e-learningowe (3 dni)  – 3400 zł netto,
szkolenie zamknięte (4 dni)  – cena ustalana indywidualnie,
szkolenie otwarte (5 dni) – 2900 zł netto.

Informacje dodatkowe

Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA.
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27037:2016 lub 27037:2012.

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.