Zarządzanie Kryzysowe, Zarządzanie Ryzykiem

 

Opis szkolenia                                                                              

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wynikającą z zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom organizujemy szkolenie online z zakresu Ciągłości Działania i Zarządzania Ryzykiem w sytuacjach kryzysowych  w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 22301:2014 oraz ISO 31000:2018.

Cel szkolenia                                                                                

 

Celem szkolenia jest utrzymanie ciągłości działania firmy/instytucji  w sytuacjach kryzysowych oraz opracowanie planów awaryjnych (disaster covery) dla procesów krytycznych i prawdopodobnych ryzyk.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, najwyższego kierownictwa, managementu, właścicieli firm, kierowników jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za kierowanie jednostkami gminnymi, regionalnymi i centralnymi. Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem ryzyk dynamicznych. Będą potrafiły przygotować i wdrożyć polityki ciągłości działania oraz plany ewentualnościowe w podległych im jednostkach i firmach. Będą potrafiły przeprowadzić analizę ryzyka dla zachowania ciągłości działania firmy/instytucji oraz dobierać właściwe sposoby postępowania ze zidentyfikowanymi ryzykami.

Program szkolenia
 • Program szkolenia (online)
 • Zapoznanie się z wytycznymi standardów ISO 22301:2014 System Zarządzania Ciągłością działania oraz ISO 31000:2018 Zarządzanie Ryzykiem
 • Zadania i obowiązki Pełnomocnika ds. Zarządzania Ciągłością Działania i Zarządzania Ryzykiem.
 • Podstawy zarządzania ryzykiem i ciągłością działania.
 • Proces szacowania i postępowania z ryzykiem.
 • Przeprowadzenie BIA (Business Impact Analysis) – analiza wpływu na biznes.
 • Włączenie wymagań biznesowych do umów partnerskich – Service Level Agreement (SLA).
 • Opracowanie polityki i procedur Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Monitoring i sprawdzenie adekwatności procedur względem wymagań biznesowych.
 • Testowanie planów awaryjnych.
 • Audyty wewnętrzne.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem (online). Uzyskanie pozytywnego wyniku jest podstawą do wydania certyfikatu Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301. Osoby, które nie zdadzą egzaminu z wynikiem pozytywnym uzyskają zaświadczenie uczestnictwa. W przypadku osób fizycznych wynikiem zakończenia konsultacji jest uzyskanie zaświadczenia o uczestnictwie.  Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

Szkolenie2-dniowe (14h online) – 1977 zł netto.
Konsultacje indywidualne – czas oraz koszt ustalany indywidualnie.

Informacje dodatkowe

Marcin Jastrzębski – ekspert ds. Systemu Zarządzania Ciągłością Działania oraz Bezpieczeństwa Informacji, trener, czynny audytor – akredytacja No. A 17242 oraz 800/302/2019. W latach 2005-2011 był pracownikiem etatowym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie z funkcją Koordynatora Rektora ds. Współpracy z ABW, SKW oraz IBM. Od 2008r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, od 2018r. Wykładowca Akademii Marynarki Wojennej – systemy zarządzania ciągłością działania oraz bezpieczeństwem informacji. W zakresie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa informacji realizował projekty we współpracy, m.in. z: Uniwersytetem Morskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, BUMAR, Ministerstwem Infrastruktury, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Finansów, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Miasta Wrocław, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz wielu podmiotów prywatnych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publikacje, m.in. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jako podstawa organizacji zarządzania kryzysowego. Posiadane certyfikaty oraz doświadczenie w obszarze m.in.: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Oficer bezpieczeństwa informacji niejawnych PL, UE i NATO w systemach IT; Specjalista ds. Kryminalistyki Cyfrowej i Bezpieczeństwa Sieci; Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, ISO 22301 Systemów Zarządzania Ciągłością Działania oraz Zarządzania Ryzykiem ISO 31000.

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr tel. +48 535 320 540