Zgłoszenie

Proszę wypełnić podane pola
Proszę podać telefon kontaktowy.
Proszę podać adres e-mail
Dla opcji "Nowe" Proszę wpisać poniżej jakie szkolenie Państwa interesuje
Jeśli szkolenie widnieje już na liście powyżej proszę podać tylko liczbę uczestników.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości ul. Stryjska 9 81-506 Gdynia udostępnionych w wypełnionym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na wybrane szkolenie realizowane przez NTIP. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oświadczam jednocześnie, że zostałem/am poinformowany o przysługujących mi prawach: wglądu do swoich danych, ich dowolnej modyfikacji oraz usunięcia ich, złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w w/w zakresie, (sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych skutkował będzie wyłączeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego), prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych osoby fizycznej, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Scroll to Top