AUDYTY – AUDYT ISO 27037

aUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA - SZBI
OCHRONA DOWODÓW CYFROWYCH

ISO/IEC 27037

CEL AUDYTU

Celem audytu jest wykonanie zewnętrznej, niezależnej oceny danej organizacji, a konkretnie jej systemu zarządzania identyfikacją, gromadzeniem, nabywaniem i ochroną dowodów cyfrowych w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO/IEC 27037

Cele audytu:

1. Uzyskanie Certyfikatu ISO/IEC 27037

2. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Identyfikacją, Gromadzeniem, Nabywaniem i Ochroną Dowodów Cyfrowych z normą ISO/IEC 27037

3. Opracowanie Systemu Zarządzania ISO/IEC 27037 zgodnego z:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie Biegłych Sądowych,
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie KRI (Dz. U. z 2012r. poz. 526),
 • Normą PN ISO/IEC 27037,
 • Dz.U. 28 czerwca 2016r. Poz. 922 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z powyższą normą uwzględniane są polityki i procedury wewnętrzne, standardy międzynarodowe, przepisy prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego.

4. Potwierdzenie zgodności posiadanego Systemu Zarządzania Identyfikacją, Gromadzeniem, Nabywaniem i Ochroną Dowodów Cyfrowych z normą ISO/IEC 27037

Wynikiem audytu jest raport poaudytowy zawierający:

 • ocenę poziomu zgodności z normą ISO/IEC 27037
 • ocenę poziomu bezpieczeństwa informacji,
 • poziom zachowana integralności, poufności i niezawodności informacji,
 • zidentyfikowane niezgodności z normą ISO/IEC 27037
 • określenie możliwych przyczyny niezgodności,
 • ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności,
 • wskazanie potrzebnych działań korygujących,
 • wytyczne i zalecenia służące dostosowaniu do normy ISO/IEC 27037 oraz poprawieniu Systemu Zarządzania Identyfikacją, Gromadzeniem, Nabywaniem i Ochroną Dowodów Cyfrowych.

ZAKRES I PROGRAM AUDYTU

Audyt oparty na wytycznych normy ISO/IEC 27037 obejmuje, m.in.:

Kontekst do zbierania dowodów cyfrowych:

 • Zasady dowodów cyfrowych,
 • Wymagania dotyczące obsługi dowodów cyfrowych – zasady ogólne: weryfikowalność, powtarzalność, odtwarzalność i zasadność,
 • Proces obsługi dowodów cyfrowych: przegląd, identyfikacja, gromadzenie, nabycie i ochronę dowodów cyfrowych.

Kluczowe elementy identyfikacji, gromadzenia, nabywania i ochrona dowodów cyfrowych:

 • Łańcuch dowodowy,
 • Środki ostrożności w miejscu wypadku: zasady ogólne, kadry, potencjał dowodów cyfrowych,
 • Zadania i obowiązki w tym DEFR i DES,
 • Kompetencje,
 • Należyta staranność,
 • Dokumentacja,
 • Przygotowanie – zasady ogólne: specyficzne dowody cyfrowe, personel – specyficzne, incydenty w czasie rzeczywistym, pozostałe informacje – odprawa,
 • Klasyfikowanie gromadzenie i nabycie,
 • Konserwacja potencjalnych dowodów cyfrowych: przegląd, zachowanie potencjalnych dowodów cyfrowych, opakowanie – urządzenia cyfrowe i potencjalne dowody cyfrowe, transport potencjalnych dowodów cyfrowych.

Przypadki identyfikacji, gromadzenia, nabywania i ochrona:

 • Komputery, urządzenia peryferyjne i cyfrowe nośniki danych: identyfikacja, gromadzenie, nabycie, ochrona,
 • Urządzenia sieciowe: identyfikacja, gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie,
 • CCTV zbiór, pozyskiwanie i przechowywanie.

KRYTERIA AUDYTU

Aktualne wydania dokumentów odniesienia stosowanych przez zespół audytorów:

 • ISO/IEC 22301:2020,
 • ISO/IEC 27000:2018,
 • ISO/IEC 27002:2022,
 • ISO/IEC 27001:2022,
 • ISO/IEC 27037:2016,
 • ocena dokumentacji wchodzącej w System Zarządzania ISO 27037,
 • ocena instrukcji postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę,
 • ocena instrukcji zarządzania systemem informacyjnym oraz inne dokumenty powiązane,
 • zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późn. zmianami;
 • zgodność z Rozporządzeniem UE w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • zgodność z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

INFORMACJE DODATKOWE

Czas i koszt audytu ustalany indywidualnie.
Przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą- zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top