klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda (KRS 0000314633. NIP 5862227201, REGON 220697545), zwana dalej „Administratorem”. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: marcinj@ntip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe Administrator przetwarza:
a)  w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (co wynika np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
c)   w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


Dane osobowe Administrator przetwarza w oparciu o następujące podstawy prawne:
a)  na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b)  w związku z wykonywaniem umów i na żądanie kontrahentów przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)  w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d)  w sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych – nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e)  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. lub RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Adres organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01,
kancelaria@uodo.gov.pl

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top