O NAS – MENU GŁÓWNE

CELE STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Szerzenie nauki,
 2. Udział w tworzeniu nowych technologii,
 3. Wspieranie przedsiębiorczości mającej na celu rozwój nauki i nowych technologii,
 4. Poprawa jakości Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w społeczeństwie informatycznym,
 5. Wykorzystanie nowych technologii do poprawy jakości zdrowia i życia. 

SPOSOBY DZIAŁANIA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 1. Promocję ośrodków naukowo-edukacyjnych w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo-edukacyjnych,
 2. Prowadzenie działalności badawczej,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z wykorzystaniem nowych technologii, celem wspierania istniejącego systemu informacji w kulturze i nauce,
 4. Wspieranie dziedzin informatyki, innowacji i nowych technologii współpracując z specjalistami. Powoływanie ekspertów wspierających Stowarzyszenie,
 5. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez tworzenie programów edukacyjnych, sportowych i ogólnorozwojowych przy wykorzystanie potencjału kulturowego, turystycznego, naukowego i gospodarczego kraju,
 6. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju lub za granicą, zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem korzystania z unijnych funduszy strukturalnych,
 7. Inicjowanie i opiniowanie działalności przedsiębiorczo-edukacyjnych poprzez organizowanie konferencji naukowych i szkoleń specjalistycznych,
 8. Wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych włączając się w ich realizację,
 9. Tworzenie, wdrażanie i zarządzanie Systemami Bezpieczeństwa Informacji oraz przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń i audytów.

SPOSÓB REPREZENTACJI

1. Do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu;
2. Prezes Zarządu może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w granicach umocownia;
3. W czasie agencji Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top