SZKOLENIA – AUDYTOR WEWNĘTRZNY – AUDYTOR WEWNĘTRZNY 27037:2016

aUDYTOR WEWNĘTRZNY

ISO/IEC 27037

OPIS SZKOLENIA

Wiarygodność i bezpieczeństwo dowodów cyfrowych ma kluczowe znaczenie m. in. w fazie prowadzonych postępowań przygotowawczych, przewodach sądowych, reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników. Wiarygodność i bezpieczeństwo dowodów cyfrowych jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządzać, gdyż ma on znaczący wpływ na zdolność organizacji i firm prywatnych do dostarczania produktów instytucjom, klientom bądź świadczenia usług. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu (IGNO) identyfikacji, gromadzenia, nabywania i ochrony dowodów cyfrowych, oceny zdolności organizacji lub też firmy do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa dowodów cyfrowych. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu ISO 27037.

ISO 27037 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące (IGNO) Identyfikacji, Gromadzenia, Nabywania
i Ochrony Dowodów Cyfrowych. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych środków do „obsługi” dowodów cyfrowych. Norma ISO 27037 jest także efektywna w przypadku organizacji i firm, które realizują zadania na czyjeś zlecenie np. biegłych sądowych z zakresu informatyki. Może służyć do zapewnienia instytucji, organizacji i klientów indywidualnych, że zabezpieczone dowody cyfrowe posiadają są weryfikowalne, powtarzalne i odtwarzalne. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym
i informatycznym.

pROGARM SZKOLENIA

 • Norma ISO 27037:2016.
 • Kompetencje DEFR i DES.
 • Polityka identyfikacji (I) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka gromadzenia (G) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka nabywania (N) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Polityka ochrony (O) dowodów cyfrowych zgodnie z ISO 27037.
 • Łańcuch dowodowy.
 • Analiza ryzyk dotyczących „obsługi” dowodów cyfrowych zgodnie z ISO.
 • Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa.
 • Zasady wdrożenia systemu IGNO wg ISO 27037.
 • Audytowanie systemów zgodnie z ISO 27037.
 • Techniki audytowania ISO 27037.
 • Techniki prowadzenia wywiadów.
 • Raportowanie wyników audytu.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 27037:2016. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego.
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA,
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27037:2016.
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top