CERTYFIKACJA – ISO/KRI

CERTYFIKACJA ISO/KRI

ISO/IEC 17021-3:2019

RAMY CERTYFIKACJI

Prezentowany program Certyfikacji ISO odpowiada wymaganiom stawianym dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021-3:2019. Certyfikacja zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO realizowana jest zawsze przez niezależną i bezstronną jednostkę certyfikującą. Cechy te charakteryzują naszych audytorów na każdym etapie audytu.

ZAKRES ZGODNOŚCI

Oferujemy profesjonalne usługi certyfikacyjne w zakresie zgodności z następującymi normami i rozporządzeniami:

  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2015,
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg. ISO 22301:2020,

  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001:2023,

  • Certyfikacja Systemu Zarządzania wg. ISO 27037:2016 –
    (Identyfikacja, Gromadzenie, Nabywanie i Ochrona Dowodów Cyfrowych),

  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością Usług Edukacyjnych wg. ISO 29990:2010, (…w tym wymogi stawiane organom realizującym audyty i nadającym certyfikacje oraz wymogi dotyczące kompetencji w zakresie audytu i certyfikacji systemów zarządzania jakością),

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do w/w systemów Zarządzania Jednostka Certyfikująca NTiP nie określa żadnych uzupełniających wymagań oprócz tych, które zawierają normy będące podstawą certyfikacji. Procedura certyfikacyjna Systemów Zarządzania (SZ) dzieli się na kilka, poniżej opisanych faz. Jest ona realizowana przez pracowników i audytorów NTiP.

PRZYGOTOWANIE AUDYTU

Przygotowanie do audytu służy zbadaniu celowości i możliwości przeprowadzenia certyfikacji u Klienta. Na podstawie wypełnionego i przesłanego przez Klienta „Zapytania ofertowego” Jednostka Certyfikująca ocenia, czy posiada wszystkie konieczne informacje i czy są one wystarczające dla sformułowania oferty dla Klienta. Warunki certyfikacji zawiera przesłana do Klienta oferta. Rozpoczęcie procesu certyfikacji następuje po przesłaniu przez Klienta zlecenia akceptującego ofertę. Jednostka Certyfikująca NTiP zawiera z Klientem umowę na certyfikację systemu zarządzania, która określa prawa i obowiązki stron.

PLANOWANIE AUDYTU

Zlecenie Klienta jest podstawą do rozpoczęcia fazy planowania i przeprowadzenia audytu. Jednostka Certyfikująca, z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje Klienta o terminie każdego audytu (uzgodnionym z Klientem) oraz składzie zespołu audytorskiego. W skład każdego z zespołów wchodzi audytor wiodący. Klient jest zobowiązany do umożliwienia audytorom wykonania wszystkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia audytów, w tym działań umożliwiających analizę dokumentacji i zapewnienia dostępu do wszystkich procesów i obszarów objętych certyfikacją. Każdy audyt jest zaplanowany przez audytora wiodącego, a plan zakomunikowany Klientowi z wyprzedzeniem w stosunku do daty audytu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top