SZKOLENIA – AUDYTOR WEWNĘTRZNY – AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO/IEC 27001:2023

aUDYTOR WEWNĘTRZNY

ISO/IEC 27001

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości oraz nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg wymagań ISO 27001. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu normy ISO 27001.Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

pROGARM SZKOLENIA

I część: Audytor wewnętrzny:

  • Omówienie źródeł prawa międzynarodowego związanego z audytorem wewnętrznym.
  • Definicja audytora wewnętrznego.
  • Omówienie funkcji audytora wewnętrznego w oparciu o prawo międzynarodowe.
  • Przedstawienie oraz omówienie zadań audytora w kontekście normy ISO /IEC 27001.
  • Audyt – terminy i definicje.
  • Podstawowe zasady audytowania.
  • Rodzaje kryteriów audytowych.
  • Kompetencje, cechy i ocena audytorów.
  • Omówienie działań związanych z audytem.
  • Przygotowanie planu audytu.
  • Techniki przeprowadzania audytu.
  • Raportowanie wszelkich niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu.
  • Sporządzenie raportu z audytu.
  • Przeprowadzenie działań poaudytowych.

II część: Norma ISO 27001:

 • Omówienie normy ISO 27001:2023.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia.
 • Analiza, identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Wybór sposobów oceny bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie dziennika incydentów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Audytowanie systemów zgodnie z ISO 27001:2023.
 • Najlepsze standardy i techniki audytowania.
 • Kierowanie zespołem audytorów systemu ISO 27001:2023.
 • Techniki prowadzenia wywiadów.
 • Raportowanie wyników audytu.

CERTYFIKATY

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wewnętrznego ISO 27001:2023. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wewnętrznego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie akredytowane  realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top