Audytor Wiodący ISO/IEC 27001

Opis szkolenia

Bezpieczeństwo informacji jest postrzegane jako ważny proces, którym należy prawidłowo i skutecznie zarządza. Proces ten ma znaczący wpływ na zdolność organizacji do dostarczania produktów klientom, bądź świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami. Proponowane szkolenie umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu oceny zdolności organizacji do zarządzania ryzykami oraz wszystkimi aspektami bezpieczeństwa. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO 27001 to jedyna poddawana audytom norma międzynarodowa, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ta została opracowana w celu zapewnienia wyboru adekwatnych i proporcjonalnych środków bezpieczeństwa. Norma ISO 27001 jest także efektywna w przypadku organizacji, które zarządzają informacjami w czyimś imieniu, na przykład podwykonawców usług informatycznych. Może służyć zapewnieniu klientów, że ich informacje są odpowiednio chronione. Norma ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym.

Program szkolenia
 • norma ISO 27001:2017,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • ocena zagrożeń bezpieczeństwa i stopnia narażenia,
 • analiza, identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem,
 • wybór sposobów oceny bezpieczeństwa,
 • prowadzenie dziennika incydentów,
 • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • audytowanie systemów zgodnie z ISO 27001:2017,
 • najlepsze standardy i techniki audytowania,
 • kierowanie zespołem audytorów systemu ISO 27001:2017,
 • techniki prowadzenia wywiadów,
 • raportowanie wyników audytu.
Certyfikaty

Szkolenie kończy się egzaminem, którego rezultaty są podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27001:2017. Na egzamin składają się: ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zaliczenie egzaminu pisemnego.
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat uzyskania tytułu Audytora Wiodącego wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim opatrzone hologramem.

Koszt

szkolenie e-learningowe (3 dni)  – 1900 zł netto,
szkolenie zamknięte (4 dni)  – cena ustalana indywidualnie,
szkolenie otwarte (5 dni) – 2900 zł netto.

Informacje dodatkowe


Szkolenie akredytowane – nr akredytacji No. 800/302/2019 realizowane zgodnie z wytycznymi IRCA. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość normy ISO/IEC 27001:2017 lub 27001:2013.
Szkolenie odbywa się w wersji stacjonarnej lub e-learningowej (na odległość za pośrednictwem Skype lub innego komunikatora).

Zapisy


Zapisania na szkolenie można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są ustalane z zgłaszającym.