AUDYTY – AUDYT ISO/IEC 27001:2023

aUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTEM INFORMACJI

ISO/IEC 27001

CEL AUDYTU

Celem audytu jest wykonanie zewnętrznej, niezależnej oceny danej organizacji, a konkretnie jej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2023.
Zgodnie z powyższą normą uwzględniane są polityki i procedury wewnętrzne, standardy międzynarodowe, przepisy prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego.

Cele audytu:

1. Uzyskanie Certyfikatu ISO/IEC 27001:2023.

2. Potwierdzenie zgodności posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z normą ISO/IEC 27001:2023.

3. Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  ISO/IEC 27001:2023.

4. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnej z:

a) Rozporządzeniem w sprawie KRI (Dz. U. z 2012r. poz. 526),
b) Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023,
c) Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
d) Rozporządzeniem UE dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

5. Wynikiem audytu jest raport po audytowy zawierający:

a) ocenę poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji,
b) poziom zachowana integralności, poufności i niezawodności informacji,
c) zidentyfikowane niezgodności z normą ISO/IEC 27001:2023,
d) określenie przyczyny niezgodności,
e) ocenę potrzeby podjęcia działań przeciwdziałających wystąpieniu niezgodności,
f) wskazanie potrzebnych działań korygujących,
g) wytyczne i zalecenia służące dostosowaniu do normy ISO/IEC 27001:2023 oraz podnoszące bezpieczeństwo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

6.Wdrożenie postanowień po audytowych

zAKRES I PROGRAM AUDYTU

Audyt oparty na wytycznych normy ISO/IEC 27001:2023 obejmuje m. in.:

  • analizę polityki bezpieczeństwa informacji oraz wynikających z niej procedur i zarządzeń,
  • analizę zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • zarządzanie aktywami,
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
  • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
  • zarządzanie systemami i sieciami,
  • kontrolę dostępu,
  • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,
  • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
  • zarządzanie ciągłością działania.

KRYTERIA AUDYTU

Aktualne wydania dokumentów odniesienia stosowanych przez zespół audytorów:

– ISO/IEC 27000:2018,
– ISO/IEC 27002:2022,
– ISO/IEC 27001:2023,
– ISO/IEC 27037:2016,
– ocena polityki bezpieczeństwa informacji,
– ocena instrukcji postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę,
– ocena instrukcji zarządzania systemem informacyjnym oraz inne dokumenty wynikające z PBI,
– zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późn. zmianami;
zgodność z Rozporządzeniem UE w zakresie przetwarzania danych osobowych,
– zgodność z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

INFORMACJE DODATKOWE

Czas i koszt audytu ustalany indywidualnie.
Przygotowanie oferty wymaga określenia celu audytu, doboru kryteriów audytowych oraz zebrania podstawowych informacji o posiadanej dokumentacji oraz infrastrukturze organizacji.

wYPEŁNIJ FORMULARZ

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zgłoś się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia termin realizacji, miejsce oraz forma są indywidualnie ustalane ze zgłaszającym.

Lokalizacja
Jodłowa 30
84-240 Reda
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii
i Przedsiębiorczości
Kontakt

Tel.: +48 535 320 540
Tel.: +48 602 320 540

ntip@ntip.pl
zarząd@ntip.pl

       KRS 0000314633       NIP 5862227201       REGON 220697545       

Scroll to Top